Sluit dit venster indien uw verder wenst te gaan met uw aanvraag.

Onze troeven zijn:

24uur op 24
stiptheid
hoffelijkheid
comfort
privacy

Tot binnenkort!
Bart Van Marcke & Anja Naessens
Waregem

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer en de diensten dat AB drive aanbiedt:

  1. Al onze facturen zijn contant en voor netto betaalbaar te Waregem en zonder korting tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet-betaling op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid of zonder ernstige redenen, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Bij niet-betaling van de rekening op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs, met een minimum van 75 € en een maximum van 1 860 €. Ingeval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd.
  2. AB drive benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde haar passagiers, bagages en toebehoren tijdig op de plaats van bestemming te brengen. AB drive zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig ter plaatse brengen van haar passagiers op het vooropgestelde tijdstip, en dit ongeacht de veroorzaakte schade.
  3. Om in aanmerking te kunnen worden genomen, dienen alle klachten aangaande de factuur of onze diensten, per aangetekend schrijven te geschieden, en dit binnen de 7 dagen nà factuurdatum.
  4. Indien het vervoer of bestelling wordt geweigerd of er door toedoen van de klant geen uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst, is er een schadevergoeding verschuldigd van 80% op het totaalbedrag van de bestelling.  Er worden annulatiekosten van 30% in rekening gebracht voor de annulatie tot 48 uur voor aanvang van de bestelling en 50% tot 24 uur voor aanvang van de opdracht. AB drive is in geen geval aansprakelijk uit welke hoofde dan ook, voor enige schade door overmacht.
  5. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.
  6. De persoonlijke gegevens die vermeld zijn op onze documenten zijn bestemd voor intern gebruik evenals voor promotieacties door onze firma. Zij geven u het recht op toegang en eventuele rectificaties te voorzien door de wet van 8 december 1992 (wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).
  7. Voor alle geschillen zijn alleen het Vredegerecht van Waregem en de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk bevoegd.
  8. Alle péage, tol of tunnelkosten zijn altijd extra te betalen door de klant tenzij anders vermeld op de offerte. 
  9. Alle schade die de klant toebrengt aan de wagen, dient vergoed te worden evenals de kosten voor de expertise van de schade, ongeacht de eventuele bijkomende schadevergoedingen voor andere klanten.